Regulamin akcji NOC BIBLIOTEK 2019

1.02.2019

REGULAMIN AKCJI NOC BIBLIOTEK 2019

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Akcji o nazwie „Noc Bibliotek 2019” (dalej „Akcja”), odbywającej się w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2019 r., z kulminacyjnym wydarzeniem (dalej „Wydarzenie”) w dniu 5 października 2019 roku.
 2. Organizatorem Akcji jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10 (dalej „Organizator” lub „CEO”).
 3. Uczestnikiem Akcji może być biblioteka publiczna, szkolna, pedagogiczna lub inna (dalej „Uczestnik”). Zadania Akcji realizuje wskazana przez Uczestnika osoba fizyczna, najczęściej bibliotekarz, zwana „Koordynatorem”.
 4. Zgłoszenie oraz udział w Akcji nie wymaga opłat na rzecz Organizatora.
 5. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest równoznaczna z zawarciem z CEO umowy udziału w Akcji.

§2

ZGŁOSZENIE DO AKCJI

 1. Uczestnictwo w Akcji wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”) w terminie od 15.04 do 5.10.2019 r.
 2. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Akcji dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik (np. dyrektor lub upoważniony bibliotekarz, dalej „Koordynator”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz”) dostępnego na stronie internetowej Akcji nocbibliotek.org/rejestracja, zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
 3. Ponadto Koordynator przekazuje Organizatorowi swoje dane (imię i nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy) oraz dane teleadresowe Uczestnika, wyrażając zgodę na ich udostępnienie i przetwarzanie przez CEO w celu realizacji akcji. W terminie do 7 dni roboczych Koordynator otrzyma wiadomość e-mail – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, stanowiące potwierdzenie uczestnictwa w Akcji. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Akcji.

§3

ZASADY AKCJI

 1. W ramach Akcji Uczestnik reprezentowany przez Koordynatora powinien zorganizować wydarzenie kulturalne promujące bibliotekę i czytelnictwo (dalej „Wydarzenie”), w dowolny sposób nawiązujące do ogłoszonego najpóźniej 3 miesiące przed Wydarzeniem hasła Akcji Noc Bibliotek 2019, w określonym przez Organizatora terminie, z wykorzystaniem wybranych materiałów edukacyjnych i promocyjnych proponowanych w Akcji przez Organizatora (dalej „Materiały”), opublikowanych na stronie akcji.
 2. Po zrealizowaniu Wydarzenia, w ciągu 14 dni po terminie Wydarzenia, Koordynator zobowiązany jest do zamieszczenia na koncie biblioteki na stronie akcji nocbibliotek.org sprawozdania z realizacji Wydarzenia (dalej „Sprawozdanie”) zawierającego tekst, zdjęcia, filmy lub przesłania go na podany przez Organizatora e-mail: nocbibliotek@ceo.org.pl
 3. Uczestnik ponadto wyraża zgodę, aby Sprawozdanie (w tym wszystkie załączone do niego utwory) było wykorzystywane w celach promocyjnych i edukacyjnych oraz sprawozdawczych do sponsorów przez Organizatora.
 4. Uczestnik powinien poinformować Organizatora o przeszkodach, które mogą spowodować niezrealizowanie Wydarzenia i/lub niedostarczenie Sprawozdania w terminie. W przypadku, gdy przeszkody te mają charakter obiektywny, niezależny od Uczestnika, Uczestnik powinien ponadto wnieść o przedłużenie terminu na realizację Wydarzenia i dostarczenie Sprawozdania.
 5. W przypadku realizowania Wydarzenia przez Uczestnika niezgodnie z Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z Uczestnikiem, który dane Wydarzenie realizował w jakiejkolwiek formie i/lub do poinformowania o zaistniałej sytuacji Uczestnika.
 6. Po zrealizowaniu Wydarzenia i zakończeniu Akcji Uczestnicy otrzymują elektroniczne podziękowania za udział w Akcji.
 7. Organizator w ramach Akcji wykona następujące czynności:
 • ogłasza termin Wydarzenia minimum 6 miesięcy przed Wydarzeniem
 • zbiera zgłoszenia Uczestników do Akcji przez elektroniczny formularz na stronie nocbibliotek.org do dnia Wydarzenia, czyli 5 października 2019 r.
 • ogłasza hasło Akcji minimum 3 miesiące przez Wydarzeniem
 • prowadzi stronę internetową Akcji nocbibliotek.org oraz fanpage’a akcji na Facebooku: facebook.com/nocbibliotek
 • opracowuje materiały edukacyjne i pomocnicze związane z hasłem akcji oraz jubileuszami i patronami literackimi roku do wykorzystania podczas Wydarzenia i udostępnia je sukcesywnie na stronie Akcji (inspiracje, gry,  scenariusze)
 • promuje Akcję w mediach masowych i społecznościowych.

§4

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (i Koordynatorowi), jak również udostępniane przez Organizatora w ramach Akcji, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Akcji (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi – CEO. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons), informacja o tym w czytelny sposób jest zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.
 2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Akcją można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
 3. Z chwilą przekazania przez Uczestnika w ramach Akcji Organizatorowi jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów/przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu/przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, – wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
 • w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).
 1. Licencja obejmuje także:
 • zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań
 • zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności
 • upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych. 
 1. Uczestnik oświadcza, że:
 • nie będzie przekazywał w związku z Akcją utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich
 • przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w tym zakresie.
 1. Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany  jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

§5

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W AKCJI

 1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Akcji przed Wydarzeniem, Uczestnik zobowiązany jest do wskazania w chwili rezygnacji Organizatorowi powodów, które uniemożliwiają dalszy udział w Akcji.
 2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Akcji przed Wydarzeniem bez zaistnienia ważnych powodów lub niewskazania ich Organizatorowi zgodnie z postanowieniem poprzedzającym, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi koszty poniesione przez Organizatora.

§6

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 8758540.
 2. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego Koordynatora oraz nazwa i adres Uczestnika zgłoszonego do akcji.
 3. Podanie danych osobowych przez Koordynatorów jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w akcji.
 4. Dane są przetwarzane w celu organizacji Akcji.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.
 6. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
 7. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.
 8. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
 9. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: nocbibliotek@ceo.org.pl lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: „Uwagi do regulaminu Akcji Noc Bibliotek 2019”.
 2. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników Akcji poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Akcji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
foterdziecko